ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ -ΣΗΜΑ

1.1. Ιδρύεται Ομοσπονδία Σωματείων με την επωνυμία «Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας» και τον διακριτικό τίτλο «Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.                          

1.2. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  όσες φορές χρειάζεται μπορεί να εμφανίζεται με την ξενόγλωσση επωνυμία «Fédération Hellénique Sportive des Motocyclistes» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΟΤΟΕ»

1.3. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  έχει έδρα την Καβάλα. Δύναται για διάφορους λόγους και αναλόγως των συνθηκών, να μεταφέρεται ο τόπος συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της σε άλλη πόλη. Η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση Μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. (τακτική ή έκτακτη).

1.4. Το σήμα της Ομοσπονδίας εικονίζει σχηματοποιημένο τροχό σε κύλιση περικλειόμενο από δάφνινο στεφάνι και τα αρχικά της επωνυμίας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΕ». Τα χρώματά που επιλέγονται για το σήμα της Ομοσπονδίας είναι τα εθνικά μας χρώματα κυανό και λευκό, καθώς και κίτρινο και πράσινο.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης μοτοσυκλέτας, η μεταξύ των σωματείων - μελών αυτής, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας, όπως και κάθε άλλου αθλήματος που τυχόν ανατεθεί ή αναληφθεί από την ΑΜΟΤ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με τις αρχές και αξίες του φίλαθλου πνεύματος, εντός και εκτός Ελλάδας. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Τα μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι:

3.1. Η οργάνωση και τέλεση ετησίως κάθε είδους τοπικών, πανελληνίων ή άλλων αγώνων και πρωταθλημάτων μοτοσυκλέτας όπως αγώνες ταχύτητας, ντραγκστερ (dragster), μοτοκρος (motocross), εντούρο (enduro), τράιαλ (trial), σούπερμότο (supermoto), σκραμπλ (Scrable), σούπερκρος (supercross) ραλλύ (rally) κ.α. μεταξύ όλων των αθλητών - αθλητριών που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων μελών της.

3.2. Η συμμετοχή των αθλητών - αθλητριών των σωματείων μελών της, σε παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλους διεθνείς αγώνες. Η ηθική και εφόσον είναι δυνατόν η υλική ενίσχυση των σωματείων μελών της, για την προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού.

3.3. Η επιδίωξη της δημιουργίας σε όλη τη χώρα αγωνιστικών χώρων όλων των αθλημάτων μοτοσυκλέτας, για κοινή χρήση τους από τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας

3.4. Ο σχεδιασμός και λειτουργία επίσημης ιστοσελίδας, και ανάλογων σελίδων σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκδοση επίσημου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής που θα βοηθήσει στην επιτυχία του σκοπού και των στόχων της Ομοσπονδίας.

3.5. Η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων και η δημοσίευσή τους, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος και την ανάπτυξη του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος.

3.6. Η δημιουργία φιλικών σχέσεων και συνεργασίας με τις άλλες ομοειδείς ξένες Ομοσπονδίες.

3.7. Η έκδοση κανονισμών και οδηγιών, συναφών με τα αγωνίσματα που διοργανώνονται από την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.

3.8. Η εγγραφή της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. στις οικείες διεθνείς ενώσεις - Ομοσπονδίες και η διοργάνωση σε συνεργασία με αυτές διεθνών, παγκοσμίων ή άλλων αγώνων.

3.9. Η δημιουργία και οργάνωση σχολών ή σεμιναρίων προπονητών και κριτών του αθλήματος.

3.10. Η εποπτεία και ο έλεγχος όλων των αγώνων μοτοσυκλέτας που οργανώνονται στην Ελλάδα, για την ακριβή τήρηση των κανονισμών.

3.11. Η λειτουργία και κατάρτιση των εθνικών ομάδων μοτοσυκλέτας.

3.12. Η ανακήρυξη των πρωταθλητών των αγώνων μοτοσυκλέτας.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

4.1. Την ιδιότητα του σωματείου μέλους της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. αποκτούν με σχετική αίτησή τους, τα αναγνωρισμένα, δικαστικά και διοικητικά, σωματεία της χώρας, τα οποία διατηρούν τμήμα των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας που προβλέπεται σε διάταξη του καταστατικού τους ή όποιου άλλου αθλήματος νόμιμα ενταχθεί στην Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε., με απόφαση του Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

4.2. Για την εγγραφή σωματείου ως μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. απαιτείται η κατάθεση στο Δ.Σ. αυτής των παρακάτω εγγράφων: 

α) αίτηση εγγραφής του, 

β) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, 

γ) επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης του καταστατικού του, 

δ) πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα των Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, 

ε) ονομαστική κατάσταση των μελών του Δ.Σ. του με τις διευθύνσεις και τα επαγγέλματα αυτών,

στ) διορισμό του τακτικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Ομοσπονδία,

 ζ) υπεύθυνη δήλωση και ονομαστική κατάσταση των αθλητών του, που επιδίδονται στα αθλήματα της μοτοσυκλέτας, 

η) αίτηση έκδοσης αθλητικής ταυτότητας και κάρτας υγείας των παραπάνω αθλητών, 

θ) καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής του στην Ομοσπονδία.

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στην Ομοσπονδία, υποδηλώνει την αποδοχή από το σωματείο που την καταθέτει, όλων των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των κανονισμών που εκδίδει η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.

4.3. Η εγγραφή ενός σωματείου ως μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., του επιτρέπει να συμμετέχει σε όλη γενικά τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τον εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.

4.4. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, όλα τα μέλη της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

4.5. Κάθε σωματείο - μέλος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  στερείται της ιδιότητας μέλους αυτής και διαγράφεται υποχρεωτικά από το σχετικό Μητρώο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους  παρακάτω λόγους:

α) στερηθεί της νόμιμης δικαστικής ή της διοικητικής αναγνώρισής του ως αθλητικού σωματείου

β) την τελευταία τριετία επέδειξε αγωνιστική αδράνεια με την μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε επίσημη αγωνιστική εκδήλωση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. 

γ) δεν καταβάλει τις οφειλές του προς την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.  που απορρέουν από τα δικαιώματά της, για διάστημα δύο (2) ετών και εφόσον ειδοποιείται περί της διαγραφής του, με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον έναν μήνα πριν

δ) ακολουθεί σκοπούς αντίθετους προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας

ε) παραβεί τις διατάξεις του καταστατικού ή του εσωτερικού  κανονισμού της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  εφόσον αυτός υπάρχει

στ) μετά την πάροδο δύο ετών από την εγγραφή του δεν έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, με εναρκτήρια ημερομηνία ισχύος την 17/9/2022 οπότε και παρέρχεται η “περίοδος χάριτος” των προ της 17/9/2020 εγγεγραμμένων σωματείων.

ζ) απωλέσει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

4.6. Κάθε σωματείο μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση διαγραφής του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης που έχει σαν θέμα την διαγραφή του. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους προτού αυτό κληθεί εγγράφως σε απολογία.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

5.1. Πόροι της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι οι εξής:

(α) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών, που καθορίζονται στο ποσό  των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

(β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής σωματείου μέλους, που καθορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €). 

Τα παραπάνω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

(γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε.

(δ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

(ε) Τα έσοδα από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις αγώνων, από διαφημίσεις, χορηγίες, εισπράξεις αγώνων και από άλλες συναφείς πηγές, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

5.2. Καταθέσεις – Αναλήψεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  υποχρεούται να καταθέτει στο όνομά της, σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες της χώρας, τα μετρητά που ανήκουν στην περιουσία της, εκτός του χρηματικού ποσού που απαιτείται εκάστοτε για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της Ομοσπονδίας. Το ύψος του ποσού αυτού αποφασίζεται από το Δ.Σ.. Τα ποσά που κατατίθενται αναλαμβάνονται με εντολή του Δ.Σ., με έκδοση επιταγών ή ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία αυτού.

 

Άρθρο 6ο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

6.1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις της με τις δικαστικές, διοικητικές καθώς και με άλλες αρχές καθώς και με κάθε τρίτο, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το καταστατικό.

6.2. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να καθορίζονται, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι λεπτομέρειες ορισμένης εκπροσώπησης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση μη αποδοχής της απόφασης από αυτόν ορίζεται άλλο μέλος του για την ειδική αυτή εκπροσώπηση.

Άρθρο 7ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

Όργανα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της.

β) Το Διοικητικό της Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Οι διάφορες Επιτροπές.

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενικής Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και αποφασίζει αποκλειστικά για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

8.1. Στην Γενική Συνέλευση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνον αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

8.2. Η απόφαση διορισμού των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους κοινοποιούνται στην Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. επτά ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη εμπρόθεσμης υποβολής ισχύει ο προηγούμενος διορισμός. Οι δαπάνες μετακίνησης των οριζομένων αντιπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών, βαρύνουν τα σωματεία που εκπροσωπούν.

8.3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για  τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος της ΑΜΟΤ.Ο.Ε. και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ΑΜΟΤ.Ο.Ε., θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 8.4.

8.4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη  Γενική Συνέλευση, η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης σε περίπτωση νέας διεξαγωγής, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αυτής. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικές έκτακτες συνθήκες οι οποίες απαγορεύουν την μετακίνηση ή την δια ζώσης συνεύρεση των αντιπροσώπων των μελών, και εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να μετατεθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, τότε και μόνο τότε, η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον. Η Γ.Σ., με ευθύνη του Δ.Σ., δύναται να καταγράφεται με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την ορθή αποτύπωση των Πρακτικών.

8.5. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου μέλους της, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 8.1. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

8.6. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., κατόπιν αιτήσεως της. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

8.7. Αν υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - μελών της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. διεξάγονται ταυτόχρονα μόνο στις έδρες των υποκείμενων αθλητικών ενώσεων. Για την συγκρότηση τόσο των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα της ομοσπονδίας, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 8.6. του παρόντος. Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, τόσο των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα, σε κάθε περίπτωση, αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τις κατά τόπους ενώσεις - μέλη της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων.

8.8. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον ειδικό κατάλογο ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο.

8.9. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε τρία επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Στο τρίτο αναγράφονται πάλι με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8.10 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ο εκλογέας μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι δύο υποψηφίους. Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ εκλόγιμης και μη εκλόγιμης θέσης, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.

8.10. Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του Δ.Σ. που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

8.11. Στερείται του δικαιώματος ψήφου κάθε σωματείο που δεν έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

Άρθρο  9ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διεξαγωγή Συνεδριάσεων - Αποφάσεις

9.1. Η Ολομέλεια της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. συνέρχεται, από τους αντιπροσώπους των σωματείων, στις ετήσιες τακτικές  γενικές συνελεύσεις, και σε έκτακτη γενική συνέλευση όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο.

9.2. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον οι μισοί συν ένας του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω έλλειψης απαρτίας ματαιωθεί, αυτή θα επαναληφθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με την ματαιωθείσα. Θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/4 των αντιπροσώπων των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται υποχρεωτικά νέα Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η παρούσα Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τουλάχιστον οι μισοί συν ένας του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων μελών  που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω έλλειψης απαρτίας ματαιωθεί, αυτή θα επαναληφθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τη ματαιωθείσα, οπότε θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων.

9.3. Στην Γενική Συνέλευση προΐσταται και διευθύνει τις εργασίες της ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος εκλέγεται μαζί με ένα γραμματέα από τους παριστάμενους αντιπροσώπους των σωματείων με ανάταση των χεριών.

9.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα θέματα στο παρόν καταστατικό, στον Αστικό Κώδικα και στους σχετικούς νόμους. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός εκείνων που αφορούν τη λήψη αποφάσεων σχετικών με προσωπικά θέματα, με την εκλογή προσώπων και τη διαγραφή μελών και οι οποίες διεξάγονται μυστικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το υπό κρίση θέμα παραπέμπεται σε προσεχή συνεδρίαση.

9.5. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων στο σχετικό βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τον γραμματέα και επικυρούνται από τον Πρόεδρό της.

9.6. Στις Γενικές Συνελεύσεις παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο αν είναι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών. Επίσης μπορούν να παρίστανται οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 10ο

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι δύο ετησίως. Η πρώτη  συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους με μόνο θέμα την έγκριση του απολογισμού του προηγουμένου έτους κατόπιν της αξιολόγησης της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η δεύτερη συγκαλείται κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους με κύριο σκοπό τα παρακάτω θέματα:

(α) την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας περιόδου. Ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται με τη διαδικασία αυτή, υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

(β) Τον απολογισμό πεπραγμένων τρέχοντος έτους από την Διοίκηση και τις Επιτροπές, και την παρουσίαση του προγράμματος δράσεων της Ομοσπονδίας για το προσεχές έτος.

(γ) Την εκλογή του νέου Δ.Σ. που γίνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και συγκεκριμένα στα έτη διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Άρθρο 11ο

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., μετά από απόφαση του Δ.Σ., όσες φορές κριθεί αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο ή εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του αριθμού των σωματείων μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στον υπολογισμό του 1/5 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Στην περίπτωση αυτήν, στην έγγραφη αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι υποχρεωμένο εντός είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό, η δε ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνον τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 12ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΟΤ.Ο.Ε. εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.

12.2. Η αριθμητική σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του άρθρου 12.1. ορίζεται ως εξής: Για την κατηγορία α) - 5 μέλη, β) - 7 μέλη, γ) - 11 μέλη, δ) - 15 μέλη.

12.3. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των 2/3 για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση μελών κ.λ.π.) και δεν υπάρχουν  οι νόμιμοι ανα­πληρωτές τους, συγκαλείται υποχρεωτικά από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. εντός διμήνου έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Η νέα διοίκηση έχει θητεία το υπόλοιπο της θητείας της προκατόχου της. Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και  τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., προς αναπλήρωση των θέσεων τακτικών συμβούλων που τυχόν θα μείνουν κενές.

12.4. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.5 Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η Ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, έως ότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος.

12.6 Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και τα αναπληρωματικά πρέπει απαραιτήτως να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

Άρθρο 13ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

13.1. Δεν μπορεί να είναι μέλος της διοίκησης της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., ή ειδικός συνεργάτης αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφασή της οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

 α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

 β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

 γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2726/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

13.2. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους αλυτάρχες και τους κριτές του αθλήματος της μοτοσυκλέτας.

13.3. Οι αθλητές του αθλήματος της μοτοσυκλέτας και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτής, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

13.4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου το προσωπικό της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ή σωματείου που ανήκει στην δύναμή της, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., ούτε να είναι αντιπρόσωποί της σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

13.5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., μέλος σωματείου που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, κριτής, αγωνοδίκης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

 (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

 (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`.

 (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α`

 (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,

13.6.α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

               β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

13.7. Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου από το καταστατικό προβλεπόμενου οργάνου αθλητικής ένωσης όποιος :

α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας

β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης, όποιος υπήρξε υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, εφόσον κατά τον χρόνο ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του έχει παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον μήνας από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εργασιακής σχέσης του αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ένωσης και δύο (2) τουλάχιστον μήνες, αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ομοσπονδίας.

Αρθρο 14ο

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

14.1. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

14.2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. από Μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

14.3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

15.1. Εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της εκλογής του συγκαλείται το Δ.Σ. με την επιμέλεια του εκλεγέντος Προέδρου και με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα. Το Δ.Σ. σε μυστική ψηφοφορία εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα και Ταμία. Στην περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων Προέδρων, το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και πρώτη διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου (8.9.), ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί με απόλυτη πλειοψηφία (μισό συν ένα των παρόντων). Κατόπιν εκλέγονται τα άλλα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Ανάλογα με τις ανάγκες του το Δ.Σ. (εφόσον υπάρχουν μέλη) μπορεί να εκλέγει εφόρους σε κάθε ξεχωριστό τομέα δραστηριότητας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στο Δ.Σ. να διορίζει εξωδιοικητικούς παράγοντες, ως υπεύθυνους σε ανάλογους τομείς.

15.2. Η θητεία του Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. είναι τετραετής.

15.3. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα πάνω από 3 συνεδριάσεις, τη θέση του καταλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. ο πρώτος αναπληρωματικός. Στην περίπτωση αυτή και σε οποιαδήποτε άλλη αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. που κατέχει θέση ευθύνης, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εξαρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Στην ανασυγκρότηση αυτήν ΔΕΝ υφίσταται αλλαγή στην θέση του Προέδρου εκτός εάν το προς αντικατάσταση μέλος είναι αυτός ο ίδιος.

15.4. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, με τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου, το αρχείο, τη σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο καθώς και ότι άλλο βρίσκεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 16ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

16.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή ζητήσουν τη σύγκλησή του εγγράφως το 1/3 τουλάχιστον από τα μέλη του. Στον υπολογισμό του 1/3 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Οι συνεδριάσεις του μπορούν να γίνονται είτε δια ζώσης, είτε με όποιο άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο που δίνει την δυνατότητα αυτήν.

16.2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται οι μισοί συν ένας από τα μέλη του.

16.3. Το Δ.Σ. συζητάει και αποφασίζει επί παντός θέματος το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αρμοδιότητά του και εξυπηρετεί τον σκοπό της Ομοσπονδίας.

16.4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

16.5. Οι ψηφοφορίες που διεξάγονται είναι φανερές εκτός των περιστάσεων που αφορούν προσωπικά θέματα, οι οποίες είναι μυστικές και στις οποίες δεν συμμετέχουν οι υπό κρίση σύμβουλοι.

16.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το υπό κρίση θέμα παραπέμπεται σε προσεχή συνεδρίαση.

16.7. Αρμοδιότητες του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. ειδικότερα μεριμνά: α) για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, β) για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ., γ) για τη σύγκληση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων, δ) για την σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών, ε) για τον διορισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα προς τούτο νόμο, του έμμισθου προσωπικού το οποίο είναι αναγκαίο για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, στ) για την σύνταξη του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων κάθε χρήσης, ζ) για την κατάθεση εισηγήσεων στις Γ.Σ. σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού, η) για την διοίκηση της Ομοσπονδίας, θ) για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε φύσης αγώνων και πρωταθλημάτων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ι) για την λήψη απόφασης συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε διεθνείς Ενώσεις και Ομοσπονδίες ή συνεργασίας με τις άλλες ελληνικές καθώς και την υπόδειξην αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες κάθε επιπέδου, κ) για την αναγνώριση επιδόσεων που επιτυγχάνονται και γενικά για την μελέτη και προώθηση όλων των μέτρων που απαιτούνται για την προαγωγή των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας και για ότι άλλο αναφέρεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

17.1. Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε αρχής, διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή και άνευ αυτής, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από το παρόν καταστατικό. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει στον καθένα το λόγο και εφόσον αυτός που ομιλεί εκτρέπεται του θέματος ή της καλής συμπεριφοράς, τον αφαιρεί. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετά την επικύρωσή τους.

17.2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. O Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

17.3. Γενικός Γραμματέας Ο Γ.Γ. του Δ.Σ. τηρεί το αρχείο, την σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας, διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, προΐσταται δε των γραφείων και του προσωπικού. Συνυπογράφει επίσης με τον Πρόεδρο τα διπλώματα της Ομοσπονδίας, των αθλητών, συνεργατών, ευεργετών και δωρητών καθώς και τις κάθε φύσεως προκηρύξεις και προσκλήσεις.

17.4. Ταμίας Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ενεργεί όλες τις πράξεις των πόρων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  έναντι διπλοτύπων αποδείξεων που υπογράφονται από τον ίδιο και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ.

β) υπογράφει μετά του Προέδρου τις επιταγές ή τα εντάλματα πληρωμής, για την ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες

γ) είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία, καθώς επίσης και για πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς να έχει ληφθεί γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. καθώς και για τα εντάλματα

δ) τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων

ε) εισηγείται προς το Δ.Σ. το σχέδιο προϋπολογισμού και υποβάλει προς αυτό τον απολογισμό κάθε χρήσης.

Άρθρο 18ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18.1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι η αυτή με του Δ.Σ. και έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.

18.2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα εξερχόμενα και εισερχόμενα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο αυτή θα ζητήσει.

18.3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους και να συντάξει την έκθεσή της, την οποία οφείλει να παραδώσει στο Δ.Σ. που έχει υποχρέωση να την συμπεριλάβει στη λογοδοσία του προς την Γενική Συνέλευση. Επίσης οφείλει να συντάσσει αντίστοιχη έκθεση πριν από κάθε Εκλογική Γενική Συνέλευση.  Χωρίς την ως άνω έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δεν είναι δυνατόν να αποφασισθεί η απαλλαγή της απερχόμενης διοίκησης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο. Έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή όταν εκείνη κρίνει, να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αδυναμίας ελέγχου των οικονομικών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. από την Εξελεγκτική Επιτροπή (αδυναμία, αδιαφορία, λιγότερα από δύο (2) μέλη κλπ) το έργο της το αναλαμβάνουν άλλα μέλη της Γ.Σ., με απόφαση της ίδιας της Γ.Σ., τα οποία δεν έχουν θέση ευθύνης στο Δ.Σ.

Άρθρο 19ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

19.1. Το κάθε νέο Δ.Σ. προβαίνει σε συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών, υπό την προεδρία μελών που διορίζονται από το Δ.Σ., τα οποία επιλέγουν τα μέλη των επιτροπών τους, ο διορισμός των οποίων εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Τα διοριζόμενα μέλη πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να είναι μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων μελών στη Γ.Σ. και να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

19.2. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών, εφόσον δεν προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, καθορίζονται με την απόφαση για τη συγκρότησή τους.

19.3. Οι επιτροπές αυτές είναι:

(α) Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 και 45 ν. 2725/99

(β) Τεχνική Επιτροπή

(γ) Υγειονομική Επιτροπή

(δ) Επιτροπές Κλάδων Άθλησης

(ε) Πειθαρχική Επιτροπή

19.4. Εκτός των ανωτέρω επιτροπών, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να συγκροτεί και άλλες επιτροπές, με σχετική απόφασή του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες της κάθε μίας από αυτές.

19.5. Ο αριθμός των μελών των επιτροπών καθώς και οι επί μέρους αρμοδιότητες της κάθε μιας, εάν δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που τις διορίζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

19.6. Οι αποφάσεις των επιτροπών έχουν συμβουλευτικό προς το Δ.Σ. χαρακτήρα με απόφαση του οποίου επικυρώνονται ή απορρίπτονται. Εξαίρεση αποτελούν οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. και της Πειθαρχικής Επιτροπής οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστέες.

Άρθρο 20ο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.)

20.1 Στην Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας, των περιφερειακών πρωταθλημάτων και όλων των αγώνων που προκηρύσσονται από την Ομοσπονδία.

 • Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία στελέχη υψηλού κύρους.
 • Ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορεί να παυθεί μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.
 • Η Κ.Ε.Δ. ασχολείται για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος καθώς και με την προεπιλογή και αξιολόγηση των στελεχών (αγωνοδίκες, αλυτάρχες, τεχνικοί έφοροι, χρονομέτρες, κριτές, καθώς και όποιοι άλλοι είναι επιφορτισμένοι με το διαιτητικό έργο) και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αυτών και κάθε άλλο συναφές θέμα.

20.2. Οι ποινές που δύναται να επιβάλλει η Κ.Ε.Δ. και τα όρια τους, είναι, εκτός των όσων αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο, και οι εξής:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της

β) Χρηματικό πρόστιμο (το εύρος αυτού καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση με αυξημένη πλειοψηφία 5/7, κοινοποιείται στην αρμόδια επιτροπή, και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. σε πολύ ειδικές περιπτώσεις)

γ) Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα μέχρι ένα (1) χρόνο

δ) Οριστικής διαγραφή από τα Μητρώα Στελεχών της Ομοσπονδίας

ε) Πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. προς άρση της φίλαθλης ιδιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

Άρθρο 21ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21.1. Ορίζεται από το Δ.Σ. και έργο και αρμοδιότητές της είναι να θέτει και να ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των μοτοσυκλετών που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνονται από την Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. και των αθλητικών χώρων στους οποίους τελούνται αυτοί οι αγώνες.

21.2. Καταθέτει τις προτάσεις στο Δ.Σ. και έχει συμβουλευτικό ρόλο για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 22ο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22.1. Η Υγειονομική επιτροπή είναι τριμελής διορισμένη από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και κατά προτίμηση αποτελείται από άτομα σχετικά με την Ιατροφαρμακευτική επιστήμη.

22.2. Το έργο της Υγειονομικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υγείας των αθλητών των εθνικών ομάδων και των σωματείων και η εισήγηση επί θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την υγεία, ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των αθλητών της μοτοσυκλέτας.

22.3. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό της τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση.

Άρθρο 23ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Αναλόγως των κλάδων άθλησης που καλλιεργεί η Ομοσπονδία, το Δ.Σ. διορίζει τις αντίστοιχες επιτροπές, οι αρμοδιότητες των οποίων είναι:

 • Η ετήσια κατάρτιση των Γενικών και Τεχνικών Κανονισμών, του προγράμματος των αγώνων και των προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων κλπ.
 • Η εποπτεία και η επίβλεψη της διοργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων
 • Εισήγηση επί κάθε θέματος που άπτεται των ενδιαφερόντων της και σκοπό έχει την βελτίωση και ανάπτυξη του αντιστοίχου κλάδου άθλησης

Άρθρο 24ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24.1. Η Πειθαρχική Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά κατά προτίμηση νομομαθείς, και επιλαμβάνεται των υποθέσεων που παραπέμπονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επιβάλλοντας ποινές σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, το καταστατικό και τους ισχύοντες κανονισμούς, επί των παραπτωμάτων αθλητών, αθλητικών σωματείων και μελών τους.

24.2. Η Πειθαρχική Επιτροπή ενεργεί και ως Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτική Επιτροπή εκδικάζοντας τις εφέσεις που ασκούνται κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών των αγώνων την Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.. Συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον μέλη της, και οι αποφάσεις της είναι άμεσα εκτελεστέες.

Άρθρο 25ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

25.1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των Σωματείων-Μελών της.

25.2. Οι ποινές και τα όρια τους, είναι εκτός των όσων αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο και οι εξής: 

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της

β) Χρηματικό πρόστιμο (το εύρος αυτού καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση με αυξημένη πλειοψηφία 5/7, κοινοποιείται στην αρμόδια επιτροπή, και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. σε πολύ ειδικές περιπτώσεις)

γ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, 

δ) Περικοπή ή διακοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα της καταβολής τυχόν επιχορήγησης 

ε) Πρόταση προς τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας περί προσωρινής ή οριστικής διαγραφής του σωματείου από τη δύναμη της Ομοσπονδίας

στ) Πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. προς άρση της φίλαθλης ιδιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

25.3. Στους αθλητές του διαγραφόμενου σωματείου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες που τελούνται με την ευθύνη της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. εκτός και αν η Γ.Σ. των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας αποφασίσει διαφορετικά

25.4. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της πειθαρχικής απόφασης στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο

25.5. Αθλητικά παραπτώματα, πλην αυτών που θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα, παραγράφονται μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την τέλεσή τους, εφόσον δεν έχουν καταγγελθεί στα αρμόδια όργανα

Άρθρο 26ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ

26.1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν στους διοργανούμενους απ' αυτήν αγώνες.

26.2. Οι ποινές και τα όρια τους, είναι εκτός των όσων αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο και οι εξής:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της

β) Χρηματικό πρόστιμο (το εύρος αυτού καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση με αυξημένη πλειοψηφία 5/7, κοινοποιείται στην αρμόδια επιτροπή, και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. σε πολύ ειδικές περιπτώσεις)

γ) Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα μέχρι ένα (1) χρόνο

δ) Οριστικής διαγραφή του από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας

ε) Πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. προς άρση της φίλαθλης ιδιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

26.3. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της πειθαρχικής απόφασης στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο.

26.4. Αθλητικά παραπτώματα, πλην αυτών που θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα, παραγράφονται μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την τέλεσή τους, εφόσον δεν έχουν καταγγελθεί στα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 27ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

27.1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των μελών των σωματείων της.

27.2. Οι ποινές και τα όρια τους, είναι εκτός των όσων αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο και οι εξής:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της

β) Χρηματικό πρόστιμο (το εύρος αυτού καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση με αυξημένη πλειοψηφία 5/7, κοινοποιείται στην αρμόδια επιτροπή, και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. σε πολύ ειδικές περιπτώσεις)

γ) Πρόταση προς το Σωματείο για οριστικής διαγραφή του

δ) Πρόταση προς την Ε.Φ.Ι. προς άρση της φίλαθλης ιδιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

27.3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της πειθαρχικής απόφασης στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο.

27.4. Παραπτώματα, πλην αυτών που θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα, παραγράφονται μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την τέλεσή τους, εφόσον δεν έχουν καταγγελθεί στα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 28ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

28.1. Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του Ν. 2725/1999: 

(α) Μητρώο μελών

(β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

(γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

(δ) Εσόδων – Εξόδων

(ε) Περιουσιακών στοιχείων

(στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

28.2. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών.

Άρθρο 29ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

29.1. Ο εσωτερικός κανονισμός της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ψηφίζεται μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. της, από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του αθλητικού νόμου και του καταστατικού, απαγορευομένης της ρύθμισης θεμάτων που σύμφωνα με το άρθρο 80 του Α.Κ. ρυθμίζονται υποχρεωτικά από το καταστατικό.

29.2. Απαγορεύεται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού να έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και να αλλοιώνουν την έννοια των άρθρων του.

29.3. Με ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζονται από τη Γ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ. ρυθμίζονται: 

α) Η οργάνωση του αθλήματος της μοτοσυκλέτας

β) Η μεταξύ των σωματείων μελών σχέσεις

γ) Οι αρχές που διέπουν τα αθλήματα της μοτοσυκλέτας

δ) Οι κανόνες που ισχύουν για τους αθλουμένους

ε) Τα περί εγγραφής και μεταγραφής αθλητών

στ) Η οργάνωση, επίβλεψη και διεξαγωγή των κάθε φύσης αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων και κάθε ζήτημα που έχει σχέση με αυτούς

29.4. Οι κανονισμοί της προηγούμενης παραγράφου, ως και κάθε φύσης μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, υποβάλλονται στη Γ.Γ.Α. για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους.

29.5. Εφόσον παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης των κανονισμών, συνεπεία του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου νομιμότητας της Γ.Γ.Α., η αναμόρφωση αυτή συντελείται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

29.6. Ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι ειδικοί κανονισμοί τροποποιούνται μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/5 των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου, με απόφαση της Γ.Σ., και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 30ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

30.1. Για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού απαιτείται η σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή με την έγγραφη αίτηση του 1/5 του συνόλου των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

30.2. Για την λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία του μισού συν ενός τουλάχιστον των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 του Α.Κ.

Άρθρο 31ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας έχει κυκλικό σχήμα, η οποία στο κέντρο της φέρει το σήμα της Ομοσπονδίας που είναι σχηματοποιημένος τροχός σε κύλιση περιβαλλόμενος από δάφνινο στεφάνι και περιμετρικά αναγράφεται ο τίτλος της Ομοσπονδίας και το έτος ίδρυσής της (Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος - 2003).

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

Σε περίπτωση διάλυσης της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., η οποία γίνεται τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 99 του Α.Κ., τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Νόμου 2725/1999.

Άρθρο 33ο

Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού, αποφαίνεται το Δ.Σ. της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  εντός των πλαισίων του Καταστατικού και των νόμων, υπό την έγκριση της προσεχούς Γ.Σ.

Άρθρο 34ο

Το παρόν καταστατικό περιέχει τριάντα τέσσερα(34) άρθρα, εγκρίθηκε κατ' άρθρο και σε σύνολο από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.  στις 29-5-2021  και θα ισχύσει από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής δικαστικής απόφασης και την εγγραφή της στο Βιβλίο Σωματείων Πρωτοδικείου Καβάλας.

ΑΡΗΣ ΑΣ

arislogo

 • Πεντέλη - Pendeli
 • Αττική - Attica, 152236
 • Ελλάδα - Greece
 • +30-210-8049641
 • aris@amotoe.gr